Nazwa firmy (wymagane)

NIP

Imię i nazwisko os. kontaktowej

Telefon kontaktowy

Adres email (wymagane)

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO UZNANAOPINIA.PL
z dnia 01.01.2015r.

§ 1
Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy zbiór zasad funkcjonowania Programu Uznana Opinia dostępny na stronie internetowej www.uznanaopinia.pl oraz w siedzibie organizatora.
1.2 Program – Program pod nazwą Uznana Opinia, organizowany na zasadach niniejszego Regulaminu – Usługa dostępna za pośrednictwem Serwisu.
1.3 Organizator/Usługodawca – UFNER Marcin Pęski z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów, NIP: 7231608320 REGON: 360189961
1.4 Uczestnik/Usługobiorca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące razem działalność gospodarczą na zasadach spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zakwalifikowane do Programu na warunkach określonych w Regulaminie.
1.5 Użytkownik – osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego uznanaopinia.pl
1.6 Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.uznanaopinia.pl, umożliwiający Uczestnikom, Kontrahentom, Klientom oraz Konsumentom korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora Programu.
1.7 Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem Programu.
1.8 Kontrahent – podmiot współpracujący z Uczestnikiem Programu.
1.9 Klient – osoba korzystająca z usług Uczestnika Programu.
1.10 Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.11 Zgłoszenie – przesłanie informacji od podmiotu zainteresowanego uczestnictwem w Programie
1.12 Zamówienie – zlecenie wykonania Usługi.
1.13 Umowa – umowa zawierana na zasadach opisanych w Regulaminie i Umowie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu w formie pisemnej lub ustnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Określająca prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług.
1.14 Usługa – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestników Programu, za pośrednictwem serwisu.
1.15 Opłata – należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy za świadczone usługi.
1.16 Wizytówka – Wpis na stronie internetowej z danymi teleadresowymi i opisem firmy
1.17 Certyfikat Uznana Opinia – certyfikat nadany Uczestnikowi Programu na zasadach określonych
w Regulaminie.

 

§ 2
Postanowienia Regulaminu

2.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, tworząc regulamin opisany w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U . Nr. 144, poz. 1204, ze zm.)
2.2 Regulamin stanowi wzorzec umowy opisany w art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
2.3 Akceptacja Regulaminu zachodzi w momencie zawarcia umowy, wyrażając tym samym zgodę Usługobiorcy na bycie powiązanym z wszelkimi postanowieniami Regulaminu.
2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o dokonanych zmianach wszystkich Uczestników Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.5 Aktualizacje danych firmy Usługodawcy, nie oddziaływujące na prawa i obowiązki Uczestników Programu, nie będą traktowane za zmianę Regulaminu, tym samym nie wymagają procedury opisanej w pkt. 2.4.

 

§ 3
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

3.1 Uczestnictwo w Programie Uznana Opinia prowadzonym przez Organizatora, umożliwiające:
3.1.1 Zamieszczanie treści identyfikujących firmę z Programem wraz z prezentowaniem ich
w Serwisie.
3.1.2 Stworzenie i publikację Wizytówki internetowej firmy.
3.1.3 Obsługę zgłoszeń przesyłanych przez Klientów.
3.1.4 Udostępnienie Uczestnikom i ich klientom formularzy oraz numerów kontaktowych.
3.1.5 Posługiwanie się Certyfikatem Uznana Opinia przyznawanym przez Organizatora.
3.1.6 Korzystanie z materiałów graficznych w celach informacyjnych i marketingowych.

 

§ 4
Program Uznana Opinia

4.1 Celem Programu jest propagowanie przedsiębiorstwom standardów poprawnej relacji
w kontaktach z klientami i kontrahentami, wyznaczanie trendów jakości obsługi oddziałując na satysfakcję klientów oraz promowanie przedsiębiorstw dążących do utrzymania pozytywnej opinii.
4.2 Warunki uczestnictwa w Programie:
4.2.1 Deklaracja współpracy przy rozwiązywaniu spraw niewyjaśnionych z Klientami.
4.2.2 Przekazanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt
z Organizatorem.
4.2.3 Sumaryczna ocena określająca satysfakcjonujący poziom opinii dla standardów Organizatora.
4.3 Wniosek o uczestnictwo może być złożony na adres korespondencyjny Organizatora, pocztą elektroniczną, formularzem dostępnym w Serwisie lub w rozmowie telefonicznej.
4.4 Organizator za pomocą środków porozumiewania się na odległość odpowiada na wszystkie zgłoszenia, informując o spełnieniu/niespełnieniu warunków uczestnictwa w Programie.
4.5 Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi materiałów oraz świadczenia usług
o których mowa w § 3 Regulaminu.
4.6 Uczestnik zobowiązuje się do przekazywania informacji o wszelkich zmianach teleadresowych oraz przestrzegania warunków udziału w Programie, opisanych w pkt. 4.2.

 

§ 5
Zawieranie, warunki i rozwiązywanie Umowy

5.1 Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę dotyczące wykonania Usługi jest traktowane zawarciem Umowy z Usługodawcą. W momencie braku odmowy przez Usługodawcę, rozumiane jest przyjęcie Zamówienia do realizacji.
5.2 Umowa może zostać zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, Umowa powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Usługobiorcy zgodnie z wpisem w KRS.
5.3 Podpisanie Umowy możliwe jest z pełnomocnikiem przedsiębiorcy, wówczas wymagane jest poświadczenie oryginałem pełnomocnictwa lub kopią poświadczoną notarialnie.
5.4 Umowa między Usługodawcą, a Usługobiorcą zawierana jest na okres 12 miesięcy.
5.5 upływie okresu trwania umowy, decydując się na dalsze Uczestnictwo w Programie, należy zawrzeć umowę na kolejny rok.
5.6 Umowa nie jest przedłużana automatycznie, po okresie 12 miesięcy przestaje obowiązywać.
5.7 Usługodawcy przysługuje możliwość rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia w momencie, gdy Usługobiorca dopuszcza się naruszenia warunków uczestnictwa w Programie, postanowień zawartych w Umowie, przepisów prawnych lub
w sytuacji braku uregulowanych należności wynikających z Umowy.
5.8 Usługobiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia w momencie otrzymania komunikatu o dokonanych zmianach w niniejszym Regulaminie na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu.
5.9 Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę wynikłe czynnikami zawartymi w pkt. 5.7 Regulaminu, zaistniałe przed upływem okresu rozliczeniowego, nie uprawnia Usługobiorcę do żądania zwrotu uregulowanej opłaty abonamentowej za okres pozostały do zakończenia okresu rozliczeniowego.
5.10 Wypowiedzenie Umowy przez Usługobiorcę, zaistniałe przed upływem okresu rozliczeniowego
z przyczyn innych, niż opisanych w pkt. 5.8 nie uprawnia do żądania zwrotu uregulowanej opłaty abonamentowej za okres pozostały do zakończenia okresu rozliczeniowego.

 

§ 6
Zamówienie

6.1 Zamówienie może być złożone w formie ustnej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem urządzeń telefonicznych, poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, na adres Usługodawcy.
6.2 Zamówienie może być złożone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą na zasadach spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
6.3 Dokonanie zamówienia następuje w momencie przesłania wszystkich informacji zawartych w formularzu zamówienia.
6.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku gdy firma niespełnienia warunków uczestnictwa w Programie, bądź Usługa nie jest skierowana w dany profil działalności.

 

§ 7
Reklamacje

7.1 Reklamacje dotyczące Usługi świadczonej przez Usługodawcę, powinny być sporządzone
w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przesłane na adres korespondencyjny po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną na adres udostępniony
w Serwisie.
7.2 Reklamacje powinny zawierać precyzyjny opis zaistniałej sytuacji oraz pełne dane zgłaszającego Usługobiorcy.
7.3 Wszelkie dostarczone zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
7.4 Rozstrzygnięcie prawidłowo zgłoszonej reklamacji zostanie przesłane Usługobiorcy pocztą elektroniczną na podany adres.

 

§ 8
Opłaty

8.1 Opłaty należne za świadczenie Usług regulowane są przez Usługobiorców w formie abonamentu.
8.2 Abonament opłacany jest z góry.
8.3 Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy, trwając przez kolejne 12 miesięcy.
8.4 Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury przez Usługodawcę. Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu płatności w Zamówieniu, po wcześniejszej obustronnej akceptacji.
8.5 Usługobiorca uiszcza opłatę na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury.

 

§ 9
Materiały Graficzne i Informacyjne

9.1 Usługodawca udostępnia Usługobiorcy materiały graficzne i informacyjne w wersji drukowanej
i elektronicznej
9.2 Usługodawca wyraża zgodę dla Usługobiorcy na wykorzystywanie otrzymanych materiałów
w celach informacyjnych o zawartej współpracy z Organizatorem oraz celach marketingowych.
9.3 Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikłe z posługiwania się otrzymanymi materiałami w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem.
9.4 Używanie materiałów i treści dostępnych w Serwisie lub otrzymanych od Usługodawcy jest zabronione dalszej odsprzedaży oraz modyfikowania w jakikolwiek inny sposób.
9.5 W momencie zakończenia obowiązywania Umowy lub przez wypowiedzenie Umowy z przyczyn opisanych § 5, Usługobiorca traci prawo dalszego posługiwania się otrzymanymi wcześniej materiałami i jest zobowiązany do usunięcia nieaktualnych materiałów informacyjnych.

 

§ 10
Ochrona danych osobowych

10.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu jest Usługodawca.
10.2 Usługodawca oświadcza, że zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10.3 Przetwarzanie danych osobowych związane jest ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu oraz w celach marketingowych.
10.4 Usługobiorca oświadcza, że w zakresie przekazanych przez nich danych osobowych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. w Ochronie Danych Osobowych składając Zamówienie wyraża:
10.4.1 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w Zamówieniu lub w innej formie przez Usługobiorcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
10.4.2 Wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub w innej formie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę informacji handlowych o nowych usługach Usługodawcy oraz jego Partnerów;
10.4.3 Został poinformowany o tym, że ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji, ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie danych osobowych, udostępnienie jego danych jest dobrowolne, Administratorem jego danych osobowych jest Usługodawca.
10.5 Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przysługuje prawo do ich poprawiania i aktualizowania oraz prawo zaprzestania przetwarzania wraz z ich usunięciem.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

11.1. Korzystanie ze strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.
11.3. Postanowienia Regulaminu zostają zaakceptowane w momencie przesłania Zamówienia przez Usługobiorcę
11.4. Wszelkie dokonane zmiany w Regulaminie zostaną przedstawione Wszystkim Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, a w razie braku na adres korespondencyjny.
11.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim.
11.6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy.